Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum og Maritim Formidling

Velkommen til Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum og Maritim Formidlings hjemmeside. Vores motto: No shipping = no shopping.

Her kan du finde informationer om foreningen, vores åbningstider, vores adresse og informationer omkring vores udstillinger. Ældre udgaver af vores nyhedsbrev “Medlemsnyt” kan frit downloades (Husk at respektere copyright).
——————————————————————-
Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum holder ordinære generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19:30 på vores adresse, Bethesdagade 20a, 4400 Kalundborg.

Deltagelse fra vores medlemmer er afgørende, da vi vil dele resultaterne fra det forløbne år, fremlægge regnskabet for 2023 samt budgettet for 2024 samt diskutere fremtidige planer. Vi opfordrer også til deltagelse i bestyrelsesarbejdet og søger efter frivillige hænder til at styrke vores team.

Dagsorden lyder som følger:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.

3. Det reviderede regnskab v/ kassereren – budget for dette regnskabsår fremlægges.


4. Behandling af indkomne forslag


5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Bestyrelsen indstiller at kontingentet for det kommende regnskabsår holdes på det nuværende niveau på 150 kr. pr. medlem.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 7 medlemmer.

Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg. Da de to ikke genopstiller, skal der findes to nye.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

7. Vedtægtsændring – se bilag ’vedtægter’ §2 stk. 2.5
Bestyrelsen ønsker medlemmernes opbakning til en tilføjelse til foreningens vedtægter med følgende ordlyd:
§2 stk. 2.5. – Foreningen opretter, i samarbejde med Sømandsmissionen i Danmark og ITF Seafarers, Kalundborg Seafarers Club. Formålet med Kalundborg Seafarers Club er at være et socialt samlingspunkt for alle søfolk der ombord på skibe anløber havnene på Kalundborg Fjord. Det hensigten af skabe et åbent og inkluderende miljø, hvor alle søfolk kan føle sig velkomne. Kalundborg Seafarers Club har adresse hos Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum, hvor et mindre areal i foreningens lejemål stilles til rådighed for denne. 
Foreningens vedtægter kan ses i deres helhed på Foreningen Kalundborg Søfartsmuseums hjemmeside: https://www.xn--kalundborg-sfartsmuseum-wmc.dk/foreningen-kalundborg-soefartsmuseums-vedtaegter/

8. Eventuelt.
Eventuelle forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes skriftligt til foreningens mailadresse kontakt@kalundborg-søfartsmuseum.dk. De skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 11. marts 2024 kl. 08.00.

————————————————————–

Bemærk: Vores museum i Bethesdagade holder vinterlukket frem til 23. marts 2024.
Sæt kryds ved disse tre vigtige datoer:

19. marts 2024 – Ordinær generalforsamling i Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum.
23. marts 2024 – Museet åbner 2024-sæsonen med nye spændende udstillinger.
13. april 2024 – Museet deltager i markeringen af 75 års jubilæet for Hjemmeværnet i Kalundborg

Ønsker du at kontakte os, kan det gøres på vores mailadresse: kontakt@kalundborg-søfartsmuseum.dk
Se også vores Facebook-side på linket: www.facebook.com/4400kalundborg/

Kalundborg Søfartsmuseum CVR. nr. 42524824